Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

 

Prosimy nie umieszczać jakichkolwiek danych o autorze w nazwie przesyłanych plików, ani w składanym tekście. Dane te są gromadzone przez Open Journal System podczas rejestracji i są automatycznie przypisywane do Państwa zgłoszenia. 

 

Zalecenia edytorskie dla autorów

 

Prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnie z poniższymi zaleceniami edytorskimi.

 

Nadesłane do redakcji artykuły powinny zawierać:

 1. tłumaczenie tytułu na język angielski (umieszczone pod tytułem w języku polskim),
 2. streszczenie w języku angielskim (abstract), umieszone pod tytułem artykułu,
 3. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, umieszczone pod streszczeniem
  w języku angielskim,
 4. bibliografię załącznikową, umieszczoną na końcu przesłanego do publikacji tekstu.

 

Ogólne zasady edytorskie – tekst główny:

 

 1.     czcionka: Times New Roman,12 pkt.;
 2.     interlinia: 1,5 wiersza;
 3.     tekst obustronnie wyjustowany;
 4.     wcięcia akapitowe: standardowe;
 5.     tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
 6.     marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
 7.     numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony.

 

Ogólne zasady edytorskie – przypisy:

 

 1.     przypisy dolne;
 2.     czcionka: Times New Roman, 10 pkt.;
 3.     interlinia: 1,0 wiersza;
 4.     tekst obustronnie wyjustowany;
 5.     tytuły książek i tytuły poszczególnych artykułów zawsze podajemy kursywą, cudzysłów jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla tytułów czasopism;
 6.     w przypisach do prac obcojęzycznych stosujemy zawsze polskie oznaczenia techniczne ( „red.”; „s.”; „[w:]”).
 7.     w przypadku książek autorskich i prac zborowych podajemy zawsze rok
  i miejsce wydania (zawsze w brzmieniu oryginalnym: np. „New York” a nie „Nowy Jork”), nie podajemy zaś wydawnictwa;
 8.  w przypadku przywołania źródła tłumaczonego (zarówno na język polski jak i na każdy inny język w jakim wydana jest cytowana praca), należy podać tłumacza.

 

Przykłady cytowań:

 

Książki autorskie, prace zbiorowe lub rozdziały w pracach zbiorowych:

 

 1.     Z. Rau, Zapomniana wolność.W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, przeł. M. Przychodzeń, Warszawa 2006, s. 16-17.
 2.     N. MacCormick, O. Weinberger, An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism, Dordrecht 1986, s. 3.
 3.     G. Izenberg, Individualism and Individuality in Constant, [w:] The Cambridge Companion to Constant, red. H. Rosenblatt, Cambridge 2009, s. 206-207.
 4.     Cyceron, O powinnościach, przeł. W. Kornatowski, [w:] idem, Pisma filozoficzne, t. II, Warszawa 1960, s. 338.

 

Artykuły z czasopism naukowych i prasy:

 

 1.     J. Paśnik, Nowe regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i studentów – uwagi krytyczne, „Administracja” nr 4(9), 2007, s. 13.

 

Źródła internetowe:

 

 1.     R. Legutko, Demokracja i republika, <URL=http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=224>[dostęp: dd.mm.rr].

 

Akty prawne

 

 1.     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).
 2.     Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499 z późn. zm.).
 3.     Rozporządzenie Rady nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r.).

 

Cytowanie za kimś

 

 1.     A. Wasilewski, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
  i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP)
  , „Przegląd Sejmowy” nr 9, 2001, s. 16; cyt. za: P. Skuczyński, Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo
  w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005
  , red.
  P. Skuczyński, Piotr Zawadzki, Warszawa 2008, s. 8.

 

Procedury kwalifikujące tekst do publikacji

 

Każdy zgłoszony do publikacji tekst kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy odpowiadają na pytania zawarte w arkuszu recenzji. Recenzenci oraz autor nie znają nawzajem swych tożsamości (double-blind review), dodatkowo pochodzą oni z różnych ośrodków. W razie niespełnienia ostatniego warunku recenzent ma obowiązek podpisania deklaracji poświadczającej brak konfliktu interesów pomiędzy nim a ocenianym przez niego autorem.

Recenzenci decydują czy oceniany tekst nadaje się do publikacji na podstawie następujących kryteriów:

 1. doniosłości podjętej problematyki
 2. aktualności opracowania
 3. zgodności opracowania z profilem pisma
 4. oryginalności ujęcia tematu
 5. relewantności wykorzystanej literatury i orzecznictwa
 6. umiejętności konstruowania tez badawczych
 7. poprawności argumentacji
 8. jakości językowej i redakcyjnej opracowania

W przypadku rozbieżnych ocen pomiędzy recenzentami redaktor naczelny decyduje
o powołaniu trzeciego recenzenta, którego opinia ma charakter rozstrzygający.

Okres oczekiwania na recenzję wynosi dwa miesiące.

Ostateczną decyzję o publikacji tekstu w konkretnym numerze, po zakwalifikowaniu tekstu przez recenzentów, podejmuje redaktor naczelny. 

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G.Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 221527756, tel. 585509750, www.sin.edu.pl . Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sin.edu.pl w zakładce "RODO". Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi.