Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Prosimy nie umieszczać jakichkolwiek danych o autorze w nazwie przesyłanych plików, ani w składanym tekście. Dane te są gromadzone przez Open Journal System podczas rejestracji i są automatycznie przypisywane do Państwa zgłoszenia. 

 

Zalecenia edytorskie dla autorów

 

Prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnych z poniższymi zaleceniami edytorskimi.

 

Nadesłane do redakcji artykuły powinny zawierać streszczenie w języku angielskim (abstract) oraz bibliografię załącznikową (umieszczoną bezpośrednio pod przesłanym do publikacji tekstem).

 

Ogólne zasady edytorskie – tekst główny:

 

®    czcionka: Times New Roman,12 pkt.;

®    interlinia: 1,5 wiersza;

®    tekst obustronnie wyjustowany;

®    wcięcia akapitowe: standardowe;

®    tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;

®    marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);

®    numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony.

 

Ogólne zasady edytorskie – przypisy:

 

®    przypisy dolne;

®    czcionka: Times New Roman, 10 pkt.;

®    interlinia: 1,0 wiersza;

®    tekst obustronnie wyjustowany;

®    tytuły książek i tytuły poszczególnych artykułów zawsze podajemy kursywą, cudzysłów jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla tytułów czasopism;

®    w przypisach do prac obcojęzycznych stosujemy zawsze polskie oznaczenia techniczne ( „red.”; „s.”; „[w:]”).

®    w przypadku książek autorskich i prac zborowych podajemy zawsze rok i miejsce wydania (zawsze w brzmieniu oryginalnym: np. „New York” a nie „Nowy Jork”), nie podajemy zaś wydawnictwa;

®    w przypadku przywołania źródła tłumaczonego (zarówno na język polski jak i na każdy inny język w jakim wydana jest cytowana praca), należy podać tłumacza.

 

Przykłady cytowań:

 

Książki autorskie, prace zbiorowe lub rozdziały w pracach zbiorowych:

 

®    Z. Rau, Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, przeł. M. Przychodzeń, Warszawa 2006, s. 16-17.

®    N. MacCormick, O. Weinberger, An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism, Dordrecht 1986, s. 3.

®    G. Izenberg, Individualism and Individuality in Constant, [w:] The Cambridge Companion to Constant, red. H. Rosenblatt, Cambridge 2009, s. 206-207.

®    Cyceron, O powinnościach, przeł. W. Kornatowski, [w:] idem, Pisma filozoficzne, t. II, Warszawa 1960, s. 338.

 

Artykuły z czasopism naukowych i prasy:

 

®    J. Paśnik, Nowe regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i studentów – uwagi krytyczne, „Administracja” nr 4(9), 2007, s. 13.

 

Źródła internetowe:

 

®    R. Legutko, Demokracja i republika, <URL=http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=224> [dostęp: dd.mm.rr].

 

Akty prawne

 

®    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).

®    Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499 z późn. zm.).

®    Rozporządzenie Rady nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r.).

 

Cytowanie za kimś

 

®    A. Wasilewski, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” nr 9, 2001, s. 16; cyt. za: P. Skuczyński, Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, red. P. Skuczyński, Piotr Zawadzki, Warszawa 2008, s. 8.

 

Procedury kwalifikujące tekst do publikacji

 

Każdy zgłoszony do publikacji tekst kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy odpowiadają na pytania zawarte w arkuszu recenzji. Recenzenci oraz autor nie znają nawzajem swych tożsamości (double-blind review), dodatkowo pochodzą oni z różnych ośrodków. W razie niespełnienia ostatniego warunku recenzent ma obowiązek podpisania deklaracji poświadczającej brak konfliktu interesów pomiędzy nim a ocenianym przez niego autorem.

Recenzenci decydują czy oceniany tekst nadaje się do publikacji na podstawie następujących kryteriów:

- doniosłości podjętej problematyki

- aktualności opracowania

- zgodności opracowania z profilem pisma

- oryginalności ujęcia tematu

- relewantności wykorzystanej literatury i orzecznictwa

- umiejętności konstruowania tez badawczych

- poprawności argumentacji

- jakości językowej i redakcyjnej opracowania

W przypadku rozbieżnych ocen pomiędzy recenzentami redaktor naczelny decyduje o powołaniu trzeciego recenzenta, którego opinia ma charakter rozstrzygający.

Okres oczekiwania na recenzję wynosi dwa miesiące.

Ostateczną decyzję o publikacji tekstu w konkretnym numerze, po zakwalifikowaniu tekstu przez recenzentów, podejmuje redaktor naczelny. 

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G.Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 221527756, tel. 585509750, www.sin.edu.pl . Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sin.edu.pl w zakładce "RODO". Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi.